Make your own free website on Tripod.com

N E M M I N D E N K I N E K


~ csak komoly Isten-félőknek ~Mi a helyes az Úr előtt?


Mivel dicsekedjék valaki is? Az életben?


Jeremiás 9: 23-25


Mert mit ér a népek imádata, (bálvánnyal, ezüsttel, arannyal), ha nincs hozzá a megfelelő Istent (az ő akaratát) kereső szív?


Jeremiás 10: 3-7


(Ezekre úgy utal, mint a pogányok útjára.)


Sofóniás 3:9 Miért tör ki az Úr haragja? Éppen ezért, mert ezt nem teszik, még azok sem, akik azt mondják teszik, meg keresik tetszését! Nézzék!


Sofóniás 1:18


Ki merné kétségbe vonni?

Isten haragnapja félelmetesen eljön?

S miért? Mivel állítja szembe?


Mivel ezüstben, aranyban, anyagi javakban bíznak!

Ezért jön el félelmetesen, rettenetes erővel!


De egy utolsó figyelmeztetést küld még szereteténél fogva! Olvassa mindenki!


Sofóniás 2:1-4, 11; 3:1,2,8,12;


Ésaiás 55:6-11


Miért nincs ma igaz ítélet? – Hányszor figyelmeztetett már az Úr!


Habakuk 1:4,5


Ha valakik azt hiszik Isten feledékeny vagy nem jön el igazságot tenni – tévednek! Olvassák:


Náhum 1:6,7; Habakuk 2: 2,3


Ki merné lebecsülni Isten erejét? Leírja – világos. (4. versben)


Ehhez régebbről: Ésaiás 46: 9-13, elfelednénk? Isten nem feledi.


A törvényei s szava betartását követeli. Nem mást! Szeretettel. De nincs ellentmondás, okoskodás – az már mind emberi lenne. Ember nem oly bölcs.

/ Mi lenne? Káosz. Csak 1% túl okos felülbírálhatná saját gondolatai szerint. /

Gonoszság cselekvése által megmenekülni? Az Ő napján – Őelőle?

Erről már Dávid is írt kb. 3.000 évvel ezelőtt.


56 Zsoltár 8-12


Most pedig az idősek, nyomorgók, és árvák könnyeit gyűjtheti be az Úr! Hallgathatja könyörgéseiket… Mert mit tesz az Úr? Tétlen lenne? Nem.


53 Zsoltár 3


Letekint a mennyből a Földre, nézi az embereket, cselekedeteiket, sok szellemteremtménye által, hallgatja a könyörgéseket, van akiket feljegyez az élet könyvébe, s látja betartják-e adott parancsolatait vagy nem?


S eljön pusztító haragjával, mindazokra akiknek van fülük, de nem hallanak, van szemük, de nem látnak, van értelmük, de nem használják, csak ember szerint nem Isten szándéka szerint. Így cselekedeteik csak emberiek lesznek! Jaj nékik! // Ki nem érti – kutassa Isten Szavát! //


115 Zsoltár 1-8; 52 Zsoltár 5,7,9


Ők nem az igaz Isten szolgái! Hiába hiszik magukról azt! Csak aki értelemmel és szellemmmel cselekszi azt, tiszta szívből…


Ésaiás 29: 13, 16, 18, 21, 24 /Ezékiel 33:32,33/


Az igaz mit tesz? Tiszta szívért könyörög, mint pl. Dávid tette (51 Zsoltár 12) megbánja bűneit (51 Zsoltár 19) írgalmasságot és igazságot gyakorolva Istenbe vetett hittel él. 59 Zsoltár 18; 61: 4; 115: 9-13; 118:8;


Hogy él még az Úr szolgája? 119 Zsoltár 1-9; 139: 9,10, 14, 17;


Aki viszont azt mondja, hogy hisz – de tettei nem igazolják, vagy nem hisz, Oh, Mindenható Úr, azt szégyenítsd meg, pirongasd meg orcáját, mint írtad – hogy megtudják, hogy Te vagy a Felséges Isten az egész Föld felett!


83 Zsoltár 17-19


Igen, szégyenüljenek előtted és piruljanak, különösen kiknek tudniuk kellene, de nem igazsá-gosan, nem tiszta szívvel cselekszenek! S megismerjék, akik nem ismerik az igaz Isten nevét! Mert egy Ő, egy Isten! S az ő neve – JHVH.


135 Zsoltár 3,6; 139:23,24; 140:9, 13,14; (Jeremiás 50:34) 141: 10


Isten védi azok jogát akik igazságosak! Ő lesz védelmezőjük! Evvel szemben a gonoszokat elveszti, kivágja, elpusztítja!


Példabeszédek 2:20-22; Ésaiás 29:20; 48:22; Jeremiás 12:14,16,17


Csak úgy lehet bizodalmunk az Úrban, ha Őt szolgáljuk. Amit az életben tetteinkkel tudunk bizonyítani. De ha a saját értelmünk szerint megyünk – az nem Isten szolgálata. Neki – aki figyel az égből – kevés lesz. „A Hit cselekedetek nélkül halott” – közismert.

Példabeszédek 3: 5, 6, 7, 27


Én is Istent szolgálom, mint Ésaiás írja: 49:1,2,6 verseiben.


Isten végtelenül irgalmas és szerető Atya, de aki ellene tesz… nem szűnik meg rajta a haragja.


Akkor mit kell tennünk? Mi a helyes előtte? Hogy tudjuk bűneink jóvátenni? Leírja? Ezt is tudatja velünk? – Egy szerető Isten ne tenné?


Nem lenne irgalma? De: Jeremiás 31: 3, 30, 31- , s már idéztük is 12:16


Olyannyira, hogy szinte minden nagy prófétával így kezdeti a könyvét: pl. Ésaiás 1: 16, 17


Jót kell tenni! Mi legyen ez? – Különösen az árvákkal, gyengékkel, özvegyekkel. Ez jelentheti az Isten előtti kedves állapotot. Az elesetteken segíteni. /Nem kirabolni! Vagy kifosztani őket/ A következő versben már elő is szólít az Úr: na, gyertek törvénykezzünk, nézzük bűneitek – kifehérednek-e? Vagy Jeremiás próféta esetét nézzük meg: Jeremiás 1: 17-19


Tudta Isten kemény-nyakú nép közé küldi, ezért megerősítette. Nem győzhették le, ha erősek voltak is, Istennel szemben nincs erő.

Én is azt kérem, ami Jeremiásnál van leírva a 11:20-ban.


Tégy igazságot, hatalmas és igaz Isten! Pusztítsd el – ígéretedhez híven – a kemény és törvényeddel szemben cselekvő népet! Akik ellentétesen cselekednek! Megtérni nem akarnak, írtsd ki, ki nem képes megtérni az ő gonosz útjáról, szellemiséged szerint élni, s nem akar az igaz úton járni! Tűznek lángjával – mint írtad, /pl.: Jeremiás 30: 27-33/


Teljes erőddel súlyts le rá, az ilyeneket cselekvőkre! Miért nem tanulják meg a jót tenni?! Ballgatagok! Ésszerűtlenül cselekvők! Látják írásod – a Szentírásban, s mégis szembe helyezkednek szilárdan elhatározásoddal? Súlytson le karod, igaz ítélettel!


Te mindent látsz – hisz felülről tekintesz le ránk…Nem akadály a szellemi szemek elől a falak, vagy sötétség, vagy bármi más…Így ítéld meg igazán azt, kiknek szemeik vannak, de nem látnak, kiknek füleik vannak, de nem hallanak!


Nem kérek mást, csak amit Szent Szavad által igédben feljegyeztettél hű szolgáid által! Az igazak és az igazság védelmében. Azt kérem, Oh, hatalmas Teremtő, váltsd valóra! Pusztítsd el azt a kemény nyakú népet, ki szavaid, írott parancsaid s törvényeid ellenére cselekszik! Így ingerel! Ez nem engedelmesség, ez nem tisztelet, sem a törvény, sem adója, sem az emberek iránt! Hatalmas az igazságtalanság! Oh, Jusson el kérő szavunk füleidbe!


Azok ellen kérünk lépj fel, kik kifejezetten szavad, akaratod ellen hatnak! Kik sarcolják és kifosztják az özvegyeket, árvákat, az időseket és elnyomottakat! Szenvedésbe taszítva!


Oh, Jehova, igaz Isten! Mutasd meg féltő haragod tüzét mindezekre az anyagi javakban bízókra, akik a pogányok cselekedeteit másolják! Mit sem törődve a Te kifejezett törvényeiddel, parancsolataiddal! Mit oly sok helyen kifejtesz Szent Szavad által! (ld: később)


Tőled így eltávoztak! Nem szeretettel, nem irgalommal cselekszenek… Még ha ugyanazt visszaadják is – csak a sajátunkat adják vissza! Hol van még az a jótétemény, amelyre szavad utal? Amit elvársz a benned bízóktól? Ami a törvény lenne?

Mutasd haragod félelmetes tüzét! Amint ígérted. Ne kímélj, s ne kegyelmezz – saját szavad szerint – a gonosz és megbánást nem tanúsító népnek! Jelenben is ezt művelik, mint ezen idézett versek felett is a régmúltban – 11: 14, 15, 17


Mert nagyon kőszívű, nagyon kegyetlen és hitetlen a néped, hová küldetésem szól, (Ésaiás 24:16, 17) - igaz! Előtte kérlek, adj szívet nékik – akinek még lehet, Oh, Fenséges Úr! (Jeremiás 32: 39-41) Leld örömöd bennük, ha megtérnek! Aki meg nem – hozd reá búsúlásod tüzét! Ne várj tovább vele, mert elhalnak az igazak kik teljes szívből benned bíztak! Bocsásd le rájuk haragod fertelmes tüzét, vidd át a tűzön azt ki méltó rá, ki meg ellened állt, vessen magára! (Zakariás 13: 9) Oh, tisztítsd meg néped, hogy tisztaság maradjon a földön! // Hisz már oly régen megígérted népednek – Ezékiel 5:1, 2, 12 Talán nem értik?? //


Benned bíznak az igazak! Teremtő! Könyörgöm, ne az igazak szenvedjenek tovább! Tudva semmi nem lehetetlen Teelőtted! Mutasd ígéreted tüzét! Te mindent tudsz! (Jeremiás 32:27)


Néked jelentettem meg kezdettől ügyemet, Te vezérlettél engem, mindig kérve könyörögtem, esdekelve: semmi olyat ne tegyek ami emberi! Most is ezt kérem, Oh, Hatalmas Teremtő! Te jobban tudsz mindent! Ne az én akaratom legyen meg! Legyen meg a Te akaratod, szándékod…Tégy ítéletet, Te tégy igazságot! Úgy érzem, amit rám bíztál – megtettem. Hűen, amit tehettem. Add, hogy mindig csak az igaz Isten képére cselekedjem! Ne lépjem át! Végére jutottam. / Oh, add, hogy személyes ügy ne vezéreljen! /


Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Nem kívánok ettől eltérve emberiek szerint élni. Támogass, vezérelj, írányíts továbbra is Oh, Hatalmas Teremtő!


Vezérelj, Oh Uram, Atyám a Te utad és szellemed szerint! Te bölcsebb vagy bármilyen emberi bölcsességnél… Add, továbbra is tiszta szívű szolgád legyek, lehessek!


Aki pedig megmarad a Te népedből, gyűjtsd össze, mint ígérted, egy helyre. Add, hogy ebben is a Te hű szolgád lehessek – szolgálva akaratod.


Aki megfelel törvényeidnek, benső szívre vonatkozó körülmetélkedési követelményednek, alázatosan segíthessem. Ésaiás 1:16, 33: 15,16; 42: 1-6; 58: 4-14; 61: 1-11; 112 Zsoltár 4-10; Sofóniás 3: 12-14


Igen, mert Te fenséges Úr, összegyűjtöd népedet. Aki annak számít. A sokszori ígérethez hűen: Ezékiel 36: 23, 24-32; Jeremiás 33: 15-17, (20,21); Ezékiel 37: 21-28; 39: 7, 8, 22, 29; 11: 19-21; 28: 25, 26; 34: 23; 39: 27, 28; 7, 8; Igazi szívet adsz a rá méltónak!


Biztosan megszenteled csodás neved! Mert féltőn vigyázol rá – ki sem lehet ejteni büntetlenül! Te vagy az igaz Isten! Ezúton is megjelentem, igen mert a Te neved Jehova! Egymagad vagy felséges Isten az egész Földön! (83 Zsoltár 19 ) S ki megtisztul használhatja


Tégy igazságot a Te törvényed szerint, Fenséges Úr! – 101 Zsoltár


S add, hogy boldogok legyenek a benned bízók! 119 Zsoltár 1-4, 9; 10,


Továbbra is teljes szívű szolgálatodban add, Oh Istenem, hogy a szegényeknek oltalom lehessek, mint egy nagy fa, mely alatt oltalmat és védelmet találhatnak az ide futók. Ezékiel 17: 22-24; Jeremiás 31: 25, 31-35,


Igazság palástjával végy körül – Ésaiás 61: 10, 11, 1, 2, 3; Hisz Te az igazságot és jogot szereted, s gyűlölöd a gazsággal szerzett ragadományt. Ésaiás 61: 3, 8;

Oh, add, hogy akaratodnak megfelelően segíthessem az igazságra vágyókat!Zakariás próféciájának is helytállóan – 7: 9-12; özvegyet, árvát, hontalant és szegényt segítve, ami az övék igaz ítélettel visszajuttatni hozzájuk, mert ezt szereted Te, Igaz Isten. 8:12, 13, 16


Mit ér a sok pénz? Egy példa – Zakariás 9: 3, 4; vagy további:

(V. Mózes 7:25; 2 Királyok 23:4-10, Ezékiel 7:19; Ésaiás 30: 22, 31:6, 7; 40: 17 – , Sof 1:18 )


Ugyanis mindez a Baumag, DunaProfit, Pilis és hasonló befektetési szövetkezetek jogtalan és igazságtalan kifosztása miatt iródott, fogalmazódott az özvegyek, árvák, szegények nevében.Mi a pénz szeretete?


Kit érdekel túlzottan a pénz?


Úgyhogy túlzásba viszi mohóságát?


Az sok rossz kívánságba, tőrbe, csapdába esik…


Minden rossznak gyökere a pénz szeretete” – mondja Isten Szava.


Sőt azt is:


Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, és aki szereti a sokaságot, nem telik be jövedelemmel. Ez is hiábavalóság.


Amint kijött az ő anyjának méhéből, mezítelen megy ismét el, amint jött vala: és semmit nem vesz el munkájáért, amit kezében elvinne.”


Prédikátor 5:10, 15


Ugyanis az a gazdagság elvész valami szerencsétlen eset miatt, és ha fia született néki annak kezében nem lesz semmi.”


Uott, a 14. Vers


Mert van oly ember, akinek munkája elvégeztetett bölcsességgel, tudománnyal és jó kimenetellel; és oly embernek adja azt örökségül, aki abban semmit sem munkálódott. Ez is hiábavalóság és nagy gonosz!


Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából és elméjének fáradozásából, mellyel ő munkálódott a nap alatt?


Holott minden napja bánat, és búsulás az ő foglalatossága, még éjjel is nem nyugodt az ő elméje. Ez is hiábavalóság!”


Prédikátor 2: 22, 23, 24.


Fenti pár gondolatot az egyik legbölcsebb, legokosabb király, aki a Földön élt, Bölcs Salamon jegyeztette le. Minden bizonnyal tudta, jól tudta mit ír le. Ki kételkedne benne?


Mikor bármennyi gazdagság is semmi az övéhez képest, amivel Isten őt megajándékozta. Messze földön is híre volt. Pl.: Sába királynője,


Ha valaki tudja, mi a vagyon, a gazdagság – ő tudta… Mégis ezen gondolatokat íratta le… Bölcsességgel.

Ennek a legszebben csillogó eszmei bölcsessége pedig ez:


Mert a bölcsességnek árnyéka alatt, és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember! De a tudomány hasznosb, mivelhogy a bölcsesség életet ád az ő urainak.”


Prédikátor 7: 12


Ki melyik szerint él? –


Maga dönti el.


Bízva, jól.
Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával;


Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet ítéletet, és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.


Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és megfenyítek minden körülmetélkedettet a körülmetéletlenekkel együtt: ”Aki gonosznak mondja az igazságost, és aki igazságosnak mondja a gonoszt, egyaránt utálatos…”Add, hogy igazak lakjanak a Te színed előtt – s a gonoszok kitisztúljanak szemem elől!Hű SzolgádBudapest, 2005. október 12.


Tervezett kihelyezés: október 13.


Tényleges közzé tétel: október 20.