Make your own free website on Tripod.com
Vissza  tagi menübe


Kételkedőknek: Idézetek a BAUMAG ügy szakértői megállapításaiból.

Rövidítések:

Sz.1. = Dr. Szebellédi István 2004.06.14.-i szakvéleménye szerint

Sz.2. = Dr. Szebellédi István 2004.12.15.-i szakvélemény megállapításai

BIKI = Budapesti Igazságügyi Műszaki, Könyv és Árszakértői Intézet 2005.12.16.-i szakvélemény.

K = BRFK kérdése

BSz = Baumag (Általános Befektető; majd Ingatlanfejlesztő; majd Stratégiai Fejlesztő) Szövetkezet.

BVSz= Baumag Vagyonkezelő (újabban Agenda-H) Szövetkezet

M = értelmező megjegyzések

  1. Az ÜZLETRÉSZEK-ről.

K: Egy szövetkezet 1995-től a mai napig milyen módon képezhet üzletrészt?

Sz.1: "2001 előtt alapított szövetkezetekre az 1992.évi I. (Sz) tv. rendelkezései vonatkoznak. E szerint

A szövetkezet eredménytartalékából és tőketartalékából a közgyűlés döntése szerint:

Ha az üzletrész tulajdonos üzletrészét kívülálló személynek kívánja átruházni, a szövetkezetet és tagjait elővásárlási jog illeti meg.

A szövetkezeti üzletrészek tulajdonosiról és az üzletrészek névértékéről a szövetkezet nyilvántartást köteles vezetni.

Az 1992.évi I. tv alapján alapított szövetkezeteknél az üzletrészképzésre vonatkozó szabályozás a mai napig hatályban van.

Sem az 1992.évi I.tv, sem a 2000.évi CXLI tv nem teszi lehetővé az üzletrésztőke képzést pótlólagosan nem ilyen célú befizetésekből, bármilyen elnevezést is adnak ezen összegeknek."

"… további akadályát képezi az üzletrésztőke képzésnek a számviteli törvény (1991 évi XVIII (Szv) tv 26.§.(4)) is, amely a tőketartalék képzést csak és kizárólag azokban az esetekben engedi meg, ahol véglegesen átadott pénzeszközök jelennek meg. Ezt az álláspontot rögzíti a Legf.B. Kfv.I.35.557/2001/7 ítélete is." (8-11 o.)

Sz.2: 8-13 o. lényegében ugyanezen megállapítások.

BIKI: 45-50 o. az üzletrésztőke fenti képzését írja le, és részletezi a jogszabály változások alapján az üzletrésztőke, jegyzett tőke, tőketartalék cégbírósági bejelentési és könyvelési módozatait. A 2001.01.01-től hatályos új Számviteli (2000.évi C tv 36.§) törvény szerint azonban véleményük szerint:

K: Meg kell állapítani, hogy a Baumag Szövetkezet mikor, milyen mértékben képzett üzletrésztőkét, az a hatályos jogi szabályozásnak megfelelt-e?

Sz.1: A társaság üzletrészképzésének gyakorlata a vizsgált időszakban folyamatosan változott.

Sz.2 - részletesebben ugyanezt tartalmazza. (14-30 o)

BIKI: - "Nem állnak a vizsgálat rendelkezésére a BSz könyvelési kartonjai, amelyekből megállapítható lett volna az üzletrészképzés pontos gyakorlata, módja, azonban a rendelkezésre álló főkönyvi kivonatokból az alábbiak állapíthatók meg:" (50.o)

K: A BSz a befektetőktől visszavásárolt üzletrészekkel mit csinált, azoknak mi lett a további sorsuk? A vizsgálatot ki kell terjeszteni a BVSz-re is.BSz mekkora összeget bocsátott részjegy jegyzéssel BVSz rendelkezésére, és BVSz mekkora összegben vásárolt meg BSz üzletrészeket, az ezen felüli összegeket mire fordította?

Sz.2 - 2001.01.01-től BSz a BVSz üzletrészeit értékesítette, azokat amiket BVSz a BSz által átadott 50 mrdFt (M: és BH által átadott 9,85 mrdFt) saját üzletrészekből képzett, és tagi juttatásként BSz-nek visszaadott. (27.o ábra)

BIKI: - "A rendelkezésre álló iratokból nem lehet megállapítani, azt hogy a BSz 2000 év végéig mennyi üzletrészt vásárolt vissza a befektetőktől." (53.o)

K: BSz pénzügyi helyzete mikor volt olyan, hogy a vezetőségnek látni kellett, hogy a lejáró szerződések szerinti kötelezettségeiket teljesíteni nem tudják.

Sz..2: - "Ennél a konstrukciónál a vagyoni hozzájárulásként befizetett összegből képzett szövetkezeti tőke mögött ténylegesen nem maradt pénzeszköz forrás." (25.o)

BIKI: - Mint előzőkben látható BSz 2,3 mrdFt saját és 29,5 mrdFt BVSz, azaz összesen 31,8 mrdFt értékben adott el. "2003.10.09.követően lejáró állomány tekintetében a BSz összesen 39,4 mrdFt fizetési kötelezettséget vállalt." (67.o) "Ebből adódóan amíg többletpénz áramlik a rendszerbe a szerződések teljesítése elvileg fenntartható." "…csak a hozamfizetések teljesítéséhez évi több mint 6 mrdFt többletpénz beáramlása szükséges a rendszerbe. Ezt az összeget növelik a B. cégcsoport veszteségei, " (68.o) " ..működése során 4,456 mrdFt veszteséget halmozott fel." (57.o)

(M: Amint látható dr. Szebellédi I. szakvéleményének általános megállapításait a Könyvvizsgáló Intézet részletes vizsgálatai alátámasztják.)

  1. BAUMAG Cégcsoport szerkezete, gazdálkodása és vagyona.

Az összeállítás a továbbiakban főként a BIKI egyes cégekre vonatkozó fontosabb megállapításait tartalmazza, tekintve, hogy teljes körű felmérés nem is történt, nem történhetett, mert pl. "A BSz iratanyagai a felszámolónál csak hiányosan álltak rendelkezésre" (10.o) (M: vagy mert majd minden cégnél megállapítják a számviteli dokumentációk hiányosságát.)

" Az egész cégcsoport vagyoni helyzetének vizsgálata: A vizsgálatot a kirendelő végzésben foglaltaknak megfelelően nem lehet elvégezni, mivel 2005-ben a 2003-ban megvolt eszközök és kötelezettségek meglétéről csak kivételes esetekben lehet meggyőződni. A részletesen vizsgált cégek eszközállományát… mellékletként csatoljuk, azonban ezek esetén sem lehet teljes körű … mivel egykorú tételes leltár nem állt a vizsgálat rendelkezésére." (29.o)

 

Általános megállapítások:

- A cégcsoporton belül közel 50 cégalapítás történt, azonban összevonások után a vizsgálat idején BSz-el együtt már csak 23 cég működött. (14.o) "A szakértői vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy sem jelentősebb jövedelmet folyamatosan termelő tevékenység, sem realizált befektetési eredmény nem mutatható ki." (Sz.2 28.o)

- "Megjegyzendő, hogy egy összegben 500 millió Ft-ot meghaladó banki tranzakcióra egyetlen esetben sem került sor, ezt egyetlen bankszámlán rendelkezésre álló fedezet sem tette volna lehetővé. Az esetenként 10 milliárd Ft-ot is meghaladó tőkeemelések, üzletrészvásárlások, meghiúsult tőkeemelés visszafizetések minden esetben ugyanazon pénzösszeg többszöri oda-visszautalásával valósultak meg." (22.o)

Baumag (Általános Befektető, majd Ingatlanfejlesztő, majd Stratégiai Fejlesztő) Szövetkezet.

Baumag Vagyonkezelő (jelenleg Agenda-H) Szövetkezet

Baumag Holding Rt.

Baumag (Vezetési Tanácsadó) Rt.

Király Lízing Kft.

Baumag Hotels Kft.

Bautherm Szentes (Tégla és Cserépgyártó) Kft.

Csevicevölgy (Regionális Turizmus és Ingatlanfejlesztési) Kft.

Hotel Lux (Szervező és Beruházási Bonyolító) Kft.

Kamaraerdei Tüzép Holding Kft.

Sztupa Kft. (György Apartman Kft.)

"További cégek eszközeinek és forrásainak részletes felmérésére időhiány miatt nem kerülhetett sor." (37.o)

"A nyomozás során lefoglalt iratok között fellelhetőek … iratok a Baumag cégcsoport vagyoni helyzetének vizsgálatáról. A vizsgálati jelentés a 2003 év végén működött valamennyi társaság adatait tartalmazza a Makober Kft kivételével, …. A jelentés a cégcsoport könyv szerinti nettó vagyonát 9,2 mrdFt-ra becsüli." (38.o)

"A jelen vizsgálat során a 2003 évi mérlegek alapján ennél valamivel magasabb értékre 11,156 mrdFt-ra becsüljük a cégcsoport nettó vagyoni értékét." (38.o)

"A cégek összesített adatai szerint 1995 - 2003 között 4,3 mrdFt a veszteség." (41.o)

 

A megállapításokat a számvitelben és könyvvizsgálatban magasan képzett igazságügyi szakértők tették, ezért remélhető, hogy ezeket semmi jogi csűr-csavarral nem fogják megváltoztatni. Ezt megerősíti az 1992. évi I. törvény (a Szövetkezetekről)

16. § A szövetkezetekről, különösen azok tagsági, szervezeti és vagyoni viszonyairól csak törvényben lehet rendelkezni. Azokat a kérdéseket, amelyekről törvény kötelező erővel nem rendelkezik, a szövetkezet önkormányzati szabályzatban rendezheti.

2006.03.15. Samodai Géza